Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Инженеринг за обект: „ Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A” в рамките на ОП „Околна среда“ 2007-2014 г. съгласно Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и п

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-01 12:00:00
№ 20150217DeLV20714

Описание:

Ако лицата, желаят да получат документацията на хартиен носител, същата може да бъде предоставена от 08:00 часа до 17:00 часа, всеки работен ден във Фронт-офиса на Община Долна Митрополия до срока за получаване на офертите на адрес: Община Долна Митрополия, обл. Плевен, гр.Долна Митрополия, ул."Св. св. Кирил и Методий" № 39срещу заплащане на сумата от BGN 20.00 (двадесет лева) без ДДС.  Цената не включва инвестиционен проект на хартиен носител, а само на електронен носител. Документацията за участие се заплаща в касата на Община Долна Митрополия или по банков път  по сметка:"Интернешънъл Асет Банк" АД, клон  Плевен; BIC: IABGBGSF; IBAN – BG78 IABG 7473 84 100323 00

Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в Община Долна Митрополия, стая 101, от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа  до 24.11.2014 г..


Нов срок за получаване на документация: 08.12.2014 г. 
Нов срок за подаване на оферти: 08.12.2014 г., 17:00 ч.
Публично отваряне на офертите: 09.12.2014 г., 11:00 ч.


ПубликацияДата
Решение за промяна 2014-10-15 12:00:00
Съобщение за посещение 2014-10-20 13:00:00
Разяснение 2014-10-29 10:00:00
Разяснение 2 2014-11-03 13:00:00
Разяснение 3 2014-11-17 13:00:00
Разяснение 4 2014-11-19 13:00:00
Разяснение 5 2014-11-24 13:00:00
Съобщение за посещение 2 2014-11-03 10:00:00
Протокол №1 2014-10-20 12:00:00
Съобщение по чл.69а,ал.3 за отваряне на ценови оферти 2015-04-21 16:00:00
Протокол №2 2015-05-07 13:00:00
Протокол №3 2015-05-07 13:00:00
Протокол №4 2015-05-07 13:00:00
Решение за класиране 2015-05-07 13:00:00
Оценителен лист 1 2015-05-07 13:10:00
Оценителен лист 2 2015-05-07 13:15:00
Оценителен лист 3 2015-05-07 13:15:00
Договор + приложения част 1 2017-05-17 15:05:00
Договор + приложения част 2 2017-05-17 15:10:00
Обявление за възложена поръчка 2017-05-18 11:05:00
Обявление за приключване на договор 2021-11-18 15:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Инженеринг за обект: „ Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A” в рамките на ОП „Околна среда“ 2007-2014 г. съгласно Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и п 2015-07-20 11:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Инженеринг за обект: „ Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A” в рамките на ОП „Околна среда“ 2007-2014 г. съгласно Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и п 2015-06-30 11:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Инженеринг за обект: „ Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A” в рамките на ОП „Околна среда“ 2007-2014 г. съгласно Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и п 2015-06-15 11:45:00

<-- Обратно към поръчки