Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Изработване на ОУП на община Долна Митрополия

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-08 13:00:00
№ 20150217NJFd55791

Описание:

Община Долна Митрополия, ул. „Св.св.Кирил и Методий“ №39, тел./факс 064 680-704 , интернет адрес:http://www.dolnamitropolia.bge-mail:obshtina@dolnamitropolia.bg ,
При поискване от заинтересовано лице, документацията на хартиен носител може да му бъде изпратена по пощата или с куриер за негова сметка, след представяне на копие от платежно нареждане за платена сума, точен адрес за получаване, телефон, факс и данни за фактураДокументация за участие при поискване се предоставя след представяне на платежен документ за заплащане на сума в размер на 15.00 (петнадесет) лева без ДДС .
Сумата следва да бъде внесена в касата на Община Долна Митрополия, ул."»Св.св.Кирил  и Методий» № 39 от 8:30 часа до 17:00 часа всеки работен ден или но банков път по следната сметка на Община Долна Митрополия:"Интернешънъл Асет Банк" АД, клон  Плевен; IBAN – BG78 IABG 7473 84 100323 00 BIC: IABGBGSF; вид плащане 447000.

Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в Община Долна Митрополия, стая 101, в работно време до 17,00 ч. на 05.11.2014 г.

 Публично отваряне на офертите- на 06.11.2014 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. 


ПубликацияДата
Разяснение 2014-10-28 14:00:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2014-11-10 14:00:00
Протокол №1 от работата на комисията 2014-11-06 14:00:00
Протокол № 2 от работата на комисията 2014-11-07 13:00:00
Протокол № 3 от работата на комисията 2014-11-13 12:00:00
Решение за избор на изпълнител 2014-11-13 15:00:00
Информация за сключен договор 2014-12-08 15:00:00
Обявление за приключване на договор 2018-09-28 11:25:00
Договор № РД-12-166/01.12.2014 От дата: 2014-12-01 2014-12-01 15:00:00
Плащане по договор №: РД-12-166/01.12.2014 От дата: 2014-12-01 2014-01-20 14:00:00
Плащане по договор №: РД-12-166/01.12.2014 От дата: 2014-12-01 2015-03-31 10:01:04
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Изработване на ОУП на община Долна Митрополия 2015-02-17 15:42:10
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Изработване на ОУП на община Долна Митрополия 2015-02-17 15:42:34

<-- Обратно към поръчки