Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изготвяне на доклад за инвестиционно съответствие на работен проекти строителен надзор за обект: „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A”» по проект „Интегриран воден цикъл Плевен-

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-12-17 11:00:00
№ 20150218hgnI110841

Описание:

Община Долна Митрополия, ул. „Св.св.Кирил и Методий“ №39, тел./факс 064 680-704,интернет адрес : :

http://www.dolnamitropolia.bg


 Ако лицата,желаят да получат документацията на хартиен носител, същата може да бъде предоставена от 08:00 часа до 17:00 часа, всеки работен ден във Фронт-офиса на Община Долна Митрополия до срока за получаване на офертите на адрес: Община Долна Митрополия, обл. Плевен, гр.Долна Митрополия, ул."Св. св. Кирил и Методий" № 39срещу заплащане на сумата от BGN 10.00 (десет лева) без ДДС или 12,00 (дванадесет) лв.с ДДС.  Цената не включва инвестиционен проект на хартиен носител, а само на електронен носител.Документацията за участие се заплаща в касата на Община Долна Митрополияили по банков път  по сметка"Интернешънъл Асет Банк" АД, клон  Плевен; BIC: IABGBGSF; IBAN – BG78 IABG 747384 100323 00

 При поискване от заинтересовано лице, документацията на хартиен носител може да му бъде изпратена по пощата или с куриер за негова сметка, след представяне на доказателство за извършено плащане по посочената банкова сметка на сумата 12.00 (дванадесет лева) с ДДС.

Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в Община Долна Митрополия,стая 101, от 9.00 часа до 12.00 часа и от13.00 до 17.00 часа  до 09.02.2015 г..


ПубликацияДата
Решение за промяна 2014-12-23 14:00:00
Отговор 1 2015-01-16 15:00:00
Отговор 2 2015-01-19 14:00:00
Протокол №1 2015-03-30 16:00:00
Протокол №2 2015-05-25 16:30:00
Съобщение по чл.69а,ал.3 за отваряне на ценови оферти 2015-06-24 16:50:00
Протокол №3 2015-07-08 14:35:00
Оценителен лист 1 2015-07-08 14:30:00
Протокол №4 2015-07-08 14:50:00
Оценителен лист 2 2015-07-08 14:40:00
Оценителен лист 3 2015-07-08 14:55:00
Протокол №5 2015-07-08 15:00:00
Решение за класиране 2015-07-08 15:05:00
Договор + приложения към него 2017-05-11 16:00:00
Обявление за възложена поръчка 2017-05-18 11:05:00
Обявление за приключване на договор 2020-12-08 17:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на доклад за инвестиционно съответствие на работен проекти строителен надзор за обект: „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A”» по проект „Интегриран воден цикъл Плевен- 2015-08-14 09:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на доклад за инвестиционно съответствие на работен проекти строителен надзор за обект: „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A”» по проект „Интегриран воден цикъл Плевен- 2015-08-14 09:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на доклад за инвестиционно съответствие на работен проекти строителен надзор за обект: „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A”» по проект „Интегриран воден цикъл Плевен- 2015-08-07 10:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на доклад за инвестиционно съответствие на работен проекти строителен надзор за обект: „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A”» по проект „Интегриран воден цикъл Плевен- 2015-08-07 10:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на доклад за инвестиционно съответствие на работен проекти строителен надзор за обект: „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A”» по проект „Интегриран воден цикъл Плевен- 2015-08-07 10:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на доклад за инвестиционно съответствие на работен проекти строителен надзор за обект: „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A”» по проект „Интегриран воден цикъл Плевен- 2015-08-07 10:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на доклад за инвестиционно съответствие на работен проекти строителен надзор за обект: „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A”» по проект „Интегриран воден цикъл Плевен- 2015-08-07 10:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на доклад за инвестиционно съответствие на работен проекти строителен надзор за обект: „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A”» по проект „Интегриран воден цикъл Плевен- 2015-08-07 10:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на доклад за инвестиционно съответствие на работен проекти строителен надзор за обект: „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A”» по проект „Интегриран воден цикъл Плевен- 2015-08-07 11:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на доклад за инвестиционно съответствие на работен проекти строителен надзор за обект: „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A”» по проект „Интегриран воден цикъл Плевен- 2015-08-12 11:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изготвяне на доклад за инвестиционно съответствие на работен проекти строителен надзор за обект: „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A”» по проект „Интегриран воден цикъл Плевен- 2015-09-30 11:25:00

<-- Обратно към поръчки