Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ Залесяване на неземеделски земи в община Долна Митрополия“

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-03-05 15:49:08
№ 20150305GFNA192531

Описание:

Предметът на поръчката е извършване на услуги за залесяване на неземеделски земи, собственост на община Долна Митрополия с обща площ 236,477 дка.

Поръчката се изпълнява в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и е финансирана съгласно Договор № 15/223/00300 от 09.10.2014 г., сключен между Държавен фонд «Земеделие», Разплащателна агенция и Община Долна Митрополия по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”

По проекта е предвидено да бъдат залесени общо 16 общински поземлени имоти – изоставени ниви с обща площ от 236,477 дка, разпределени в следните землища:

Землище с.Биволаре – 6 поземлени имота, а именно: ПИ 118018; ПИ 129008; ПИ 129009; ПИ 129018; ПИ 129019 и ПИ 129023;

Землище гр. Долна Митрополия – 2 поземлени имота, а именно: ПИ 015020 и ПИ 015021.

Землище с. Ореховица – 1 поземлен имот, а именно ПИ 122045.

Землище гр. Тръстеник , а именно: ПИ 000259; ПИ 172020; ПИ 172031; ПИ 172038; ПИ 170018, ПИ 170019 и ПИ 170015;

Поземлените имоти предвидени за залесяване са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията за участие. За залесяването на всеки от имотите са изготвени технологични планове, които са част от техническата документация на обществената поръчка.

 

Пълно и детайлно описание на конкретните видове работи, както и съответното необходимо количество за изпълнение на поръчката е отразено в Техническата спецификация, технологичните планове и изготвената Количествена сметка.

"Забележка: На основание чл. 16г, ал. 1 от ЗОП настоящата обществена поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Допустимо е оферти да подават и участници на общо основание, но при участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и обединения, в които участват само такива лица, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват, освен ако всички ползващи се с преференция участници и/или техните оферти не отговарят на постановените от Възложителя условия.

Обявените в настоящата обществена поръчка критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на  останалите участници не се разглеждат и оценяват."


Документи
44202015051503_Obivlenie AOP.pdf
44332015051503_Reshenie AOP.pdf
44542015051503_Ukaznia za ucastie.pdf
45032015051503_Metodika ocenka.pdf
53172015051503_tehn. spec _ tehn.planove.rar
18552015051603_obrazci.rar

ПубликацияДата
Съобщение за посещение на място 2015-03-25 10:25:00
Протокол №1 2015-04-14 15:00:00
Съобщение по чл.69а,ал.3 за отваряне на ценови оферти 2015-04-27 15:00:00
Протокол №2 2015-05-04 16:00:00
Протокол №3 2015-05-04 16:00:00
Решение за класиране 2015-05-04 16:00:00
Информация за сключен договор 2015-05-27 14:05:00
Приложения 2015-05-27 14:20:00
Договор № РД-12-73/26.05.2015 От дата: 2015-05-26 2015-05-26 17:00:00
Плащане по договор №: РД-12-73/26.05.2015 От дата: 2015-05-26 2015-07-30 10:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„ Залесяване на неземеделски земи в община Долна Митрополия“ 2015-06-01 10:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„ Залесяване на неземеделски земи в община Долна Митрополия“ 2015-06-01 10:00:00

<-- Обратно към поръчки