Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Строително-монтажни работи за ремонт на обекти, собственост на община Долна Митрополия»

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-05-19 16:02:20
№ 20150519vHit371896

Описание:

Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава осем „а“, във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за извършване на строително-монтажни работи за ремонт на обекти, собственост на община Долна Митрополия.

 

В обхвата на поръчката са включени следните подобекти:

1.             „Ремонт помещения в сграда старо училище -  УПИ ХХІ, кв.33 по плана на гр.Долна Митрополия за нуждите на „ВиК“ ЕООД –гр.Плевен;

2.             Текущ ремонт на общинска хижа „Пчела“ - с. Байкал;

3.             Преустройство на съществуващ ресторант в помещение за "Социален патронаж" в УПИ I, кв.72, с.Крушовене, общ. Д.Митрополия – І етап.

4.             Преустройство на съществуващ ресторант в помещение за "Социален патронаж" в УПИ I, кв.72, с.Крушовене, общ. Д.Митрополия - ІІ етап.

 

Мястото за изпълнение на поръчката са населените места в които са разположени сградите, обект на строително монтажните работи – гр. Долна Митрополия, с.Байкал и с.Крушовене, община Долна Митрополия, област Плевен.

 

Забележка: Финасирането на Подобект №4:Преустройство на съществуващ ресторант в помещение за "Социален патронаж" в УПИ I, кв.72, с.Крушовене, общ. Д.Митрополия“ - ІІ етап  към момента на откриване на настоящата процедура не е осигурено.

Изпълнението на предвидените СМР за подобекта ще започне след като Община Долна Митрополия  осигури необходимите за това средства в общинския бюджет, за което на Изпълнителя ще бъде изпратено допълнително възлагателно писмо от страна на Възложителя .Документи
56342015191605_Ukazania za uchastie.pdf
57012015191605_Приложения.doc
57112015191605_Dogovor proekt.doc
57212015191605_КС ремонт - Образец 9.xlsx
59242015191605_Проект - Патронаж с. Крушовене.rar

ПубликацияДата
Протокол 2015-06-04 16:30:00
Договор № РД-12-79/08.06.2015 От дата: 2015-06-08 2015-06-09 11:00:00
Плащане по договор №: РД-12-79/08.06.2015 От дата: 2015-06-08 2015-06-18 12:10:00
Плащане по договор №: РД-12-79/08.06.2015 От дата: 2015-06-08 2015-07-06 15:21:29
Плащане по договор №: РД-12-79/08.06.2015 От дата: 2015-06-08 2015-06-18 10:30:00
Плащане по договор №: РД-12-79/08.06.2015 От дата: 2015-06-08 2015-06-18 10:30:00
Плащане по договор №: РД-12-79/08.06.2015 От дата: 2015-06-08 2015-09-02 16:46:27
Плащане по договор №: РД-12-79/08.06.2015 От дата: 2015-06-08 2015-09-02 16:47:27
Плащане по договор №: РД-12-79/08.06.2015 От дата: 2015-06-08 2015-11-16 16:05:00
Плащане по договор №: РД-12-79/08.06.2015 От дата: 2015-06-08 2015-11-16 16:05:00
Плащане по договор №: РД-12-79/08.06.2015 От дата: 2015-06-08 2016-01-05 10:20:00

<-- Обратно към поръчки