Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Ремонт покрив на ОДЗ „Щастливо детство” гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-07-29 16:13:37
№ 20150729Fyiv439721

Описание:

Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава осем „а“, във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за извършване на строително-монтажни работи за ремонт покрив на Централната сграда на ОДЗ „Щастливо детство”  гр. Тръстеник, община Долна Митрополия.

  Съгласно разработената и одобрена количествена сметка са предвидени следните строително -ремонтни работи: Демонтаж ондулин;  Почистване и ремонт олуци; Доставка и монтаж на ЛТ ламарина с РVС покритие; Доставка и монтаж на покривни била и улами; Подмяна на 20% от съществуваща топлоизолация и др. съпътстващи СМР.

Конкретните видове и количества СМР са подробно описани и количествено измерени в  приложената Количествена сметка за обекта, неразделна част от документацията.


ВАЖНО!

Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 10.08.2015 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


Документи
05332015291707_UKAZANIA.pdf
05452015291707_Приложения.doc
05532015291707_Dogovor proekt.doc
06012015291707_КС ОДЗ Тръстеник.xlsx

ПубликацияДата
Протокол 2015-08-17 14:40:00
Договор № РД-12-140/25.08.2015 От дата: 2015-08-25 2015-09-01 10:20:00
Плащане по договор №: РД-12-140/25.08.2015 От дата: 2015-08-25 2015-09-21 14:30:00
Плащане по договор №: РД-12-140/25.08.2015 От дата: 2015-08-25 2015-11-03 14:31:09
Плащане по договор №: РД-12-140/25.08.2015 От дата: 2015-08-25 2015-11-03 14:31:41

<-- Обратно към поръчки