Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Предоставяне на консултански услуги за подготовка на проектно предложение за кандидатстване по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г. и изготвяне на финансов анализ за проект: „Модернизация на окръжен път DJ 612, Orbeasca (DJ 504) - Caline

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-09-01 16:45:00
№ 20150901ALxR513548

Описание:

Обект на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава Осма „а“ от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за предоставяне на консултански услуги за подготовка и окомплектоване на проектно предложение и изготвяне на финансов анализ „разходи-ползи“ във връзка с кандидатстването по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A с проект: „Модернизация на окръжен път DJ 612, Orbeasca (DJ 504) - Calinesti (DJ 703), Km 39+924-48+061 ( 8,137 km)  и общински път / ІІІ - 118, Долна Митрополия - Ясен / Горна Митрополия – граница общ. ( Долна Митрополия - Искър ) - Староселци / ІІІ - 137 / от км 0 до кm 7+310 и разширение на мост в с.Горна Митрополия при км. 5+750.“

 В обхвата на поръчката са включени следните дейности:

- Дейност 1: Подготовка на проектното предложение;

- Дейност 2: Изготвяне на финансов  анализ / анализ „разходи-ползи“

 Пълно описание на предмета на обществената поръчка и изискванията за нейното изпълнение на поръчката са представени в Техническата спецификация.


Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 11.09.2015 г. от 12:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


Документи
42222015011809_Указания.pdf
42282015011809_Техническа спецификация.pdf
42352015011809_Приложения.doc
42422015011809_dogovor.docx

ПубликацияДата
Протокол 2015-09-14 16:05:00
Договор № РД-12-159 От дата: 2015-09-15 2015-09-28 14:00:00
Плащане по договор №: РД-12-159 От дата: 2015-09-15 2015-10-01 14:10:00

<-- Обратно към поръчки