Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г. И ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА ПРОЕКТ: „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И СВЛАЧИЩА В ДОЛНА

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-09-03 16:40:00
№ 20150903MAHL539832

Описание:

Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава Осма „а“ от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за предоставяне на консултански услуги за подготовка и окомплектоване на проектно предложение и изготвяне на финансов анализ „разходи-ползи“ във връзка с кандидатстването по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A с проект: „Предотвратяване на риска от наводнения и свлачища в община Долна Митрополия и подобряване на доброволческите услуги в Дръгънещи – Олт за реагиране при извънредни ситуации.“

В обхвата на поръчката са включени следните дейности:

- Дейност 1: Подготовка и попълване на формуляр за кандидатстване и съдействие за подготовка на подкрепяща документация;

- Дейност 2: Изготвяне на финансов  анализ / анализ „разходи-ползи“

 Пълно описание на предмета на обществената поръчка и изискванията за нейното изпълнение на поръчката са представени в Техническата спецификация.


Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 14.09.2015 г. от 12:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


Документи
32102015031709_ykazaniq kons yslugi.pdf
32202015031709_tehn specificaciq kons yslygi.pdf
32282015031709_Приложения.doc
32342015031709_dogovor.docx

ПубликацияДата
Протокол 2015-09-16 16:00:00
Договор № РД-12-175 От дата: 2015-09-28 2015-10-01 15:20:00
Плащане по договор №: РД-12-175 От дата: 2015-09-28 2015-10-01 14:25:00

<-- Обратно към поръчки