Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Консервация, частична реставрация и социализация на римска крайпътна станция „Ad Putea“ - с. Рибен, община Долна Митрополия, обл. Плевен“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-09-03 16:30:00
№ 20150903mLYa529867

Описание:

Обект на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава Осма „а“ от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за предоставяне на услуги по изработване на инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за обект: „Консервация, частична реставрация и социализация на римска крайпътна станция „Ad Putea“ - с. Рибен, община Долна Митрополия, обл. Плевен“.

Предметът на поръчката включва изготвянето на идеен проект за два подобекта както следва:

·      Подобект 1: „Консервация, частична реставрация и социализация на римска крайпътна станция  Ad Putea – І етап”, в ПИ № 000100, местността „ Царевец”, землището на с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен.
·     
Подобект 2: „Информационно – посетителски център „Ad Putea” и обслужваща туристическа инфраструктура”, УПИ VІІ - 474, кв. 34, с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен.

Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 14.09.2015 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 


Документи
19332015031709_ykazniq investicionen proekt.pdf
19422015031709_tehnicheska specifikaciq.pdf
19502015031709_Приложения.doc
19572015031709_dogogvor.docx
20082015031709_DOK_ АД ПУТЕА.rar

ПубликацияДата
Протокол 2015-09-15 16:30:00
Договор № РД-12-165 От дата: 2015-09-18 2015-09-29 11:30:00
Плащане по договор №: РД-12-165 От дата: 2015-09-18 2015-10-01 14:20:00

<-- Обратно към поръчки