Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Изграждане на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение на река Дунав за извършване на пътнически превози, захранване на кораби с горива, храна, питейна вода, зимуване и др.

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-09-04 16:45:00
№ 20150904Sypo543840

Описание:

Предмет  на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава Осма „а“ от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за предоставяне на услуги по изработване на инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за обект: „Изграждане на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение на река Дунав за извършване на пътнически превози, захранване на   кораби с горива, храна, питейна вода, зимуване и др. по смисъла на чл.116 от ЗМПВВППРБ    в             с. Байкал,  Община Долна Митрополия, Област Плевен“

Изпълнението на поръчката следва да се осъществява съгласно предоставеното от възложителя „Техническо задание”, неразделна част от документацията за участие, в съответствие с изискванията на действащото европейско и национално законодателство.

В обхватът на поръчката са включени два основни етапа:

Етап 1 -  „Пред инвестиционно проучване“ с предварителен проект във фаза ИП (идеен проект) в обем и съдържание съгласно НАРЕДБА № 10 от 31 март 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт.

 Етап 2 - Изработване на ПУП – ПРЗ на предвидената за пристанището територия в обем и съдържание съгласно изискванията  на ЗУТ, ЗМПВВППРБ, Наредба  № 8 от 14 юни 2001 г  за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. 


Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 15.09.2015 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето


Документи
32492015041709_Ukazania.pdf
33002015041709_tehn zadanie.pdf
33072015041709_Приложения.doc
33132015041709_dogogvor.docx
34012015041709_Изходни данни Байкал.rar

ПубликацияДата
Протокол 2015-09-16 16:05:00
Договор № РД-12-169 От дата: 2015-09-18 2015-09-29 11:30:00
Плащане по договор №: РД-12-169 От дата: 2015-09-18 2015-10-20 14:35:46

<-- Обратно към поръчки