Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г. И ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА ПРОЕКТ: „ЗАЩИТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЕВРОПА - Р

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-09-07 16:50:00
№ 20150907YzsT553897

Описание:

Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава Осма „а“ от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за предоставяне на консултански услуги за подготовка и окомплектоване на проектно предложение и изготвяне на финансов анализ „разходи-ползи“ във връзка с кандидатстването по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A с проект: "Защита и насърчаване на културното наследство на Европа - Развитие на туристическите дестинации Ад Путеа, Долна Митрополия, България и район Сучидава, Олт, Румъния"

В обхвата на поръчката са включени следните дейности:

-  Дейност 1: Подготовка и попълване на формуляр за кандидатстване и съдействие за подготовка на подкрепяща документация;
- 
Дейност 2: Изготвяне на финансов  анализ / анализ „разходи-ползи“

Пълно описание на предмета на обществената поръчка и изискванията за нейното изпълнение на поръчката са представени в Техническата спецификация.


ВАЖНО!

Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 16.09.2015 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


Документи
16352015071709_ukazaniq.pdf
16432015071709_tehn specif.pdf
16492015071709_Приложения.doc
16562015071709_dogovor.docx

ПубликацияДата
Протокол 2015-09-18 16:00:00
Договор № РД-12-167 От дата: 2015-09-18 2015-10-08 09:35:00

<-- Обратно към поръчки