Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изготвяне на инвестиционни проекти за укрепване на свлачища в с. Божурица и с.Ореховица и на дере в гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-09-12 14:36:12
№ 20150912pAQC586257

Описание:

Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава Осма „а“ от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за предоставяне на услуги по изработване на инвестиционнни проекти във фаза „идеен проект“ за укрепване на свлачища в селата Божурица и Ореховица и укрепване и корекция на дерето в гр. Тръстеник.

В обхвата на поръчката са включени следните подобекти:

 1.        Подобект 1: Изготвяне на инвестиционен проект: „Укрепване на свлачище  № PVN 10. 05013.02 в с. Божурица, Община Д.Митрополия“

2.        Подобект 2: Изготвяне на инвестиционен проект: „Укрепване на свлачище  № PVN 10.53655.14 в с. Ореховица, Община Д.Митрополия“

3.        Подобект 3: Изготвяне на инвестиционен проект: "Корекция и укрепване на дере, находящо се в гр.Тръстеник, Община Д.Митрополия"

Изпълнението на поръчката следва да се осъществява съгласно предоставената от възложителя „Техническа  спецификация (Задание за проектиране)”, неразделна част от документацията за участие, в съответствие с изискванията на действащото европейско и национално законодателство.

Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции.

Участникът подава оферта за целия обем на  поръчката.

ВАЖНО!

Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 25.09.2015 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.Документи
53422015140909_ukazaniq.pdf
53582015140909_tehnicheska specificaciq.pdf
54092015140909_Приложения.doc
54152015140909_dogogvor.docx
54282015140909_Tehn_dok.rar

ПубликацияДата
Протокол 2015-09-25 13:30:00
Договор № РД-12-174 От дата: 2015-09-25 2015-10-13 13:50:00
Плащане по договор №: РД-12-174 От дата: 2015-09-25 2015-10-20 14:32:30

<-- Обратно към поръчки