Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Предоставяне на консултантски услуги за кандидатстване с проекти на община Долна Митрополия по Мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“, под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове мал

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-07-22 16:30:00
№ 20160722vOiT841908

Описание:

Община Долна Митрополия ще проведе, чрез публично състезание, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на консултански услуги за кандидатстване с проекти на община Долна Митрополия по Мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“, под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по обособени позиции”

В поръчката са включени  следните обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Предоставяне на консултански услуги по проект за реконструкция на общински пътища № PVN 1020 с. Славовица  / ІІ  -11/ Гиген - Искър - Граница общ. ( Гулянци - Долна Митрополия ) - Славовица - / ІІІ - 3004 /; № PVN 1045 с. Горна - Долна  / ІІІ - 118 /  Долна Митрополия - Горна Митрополия /  РVN 1047/ и № PVN 2043 /ІІІ - 118 Подем - Долна Митрополия/Победа - Тръстеник/ ІІІ - 3004/ на територията на община Долна Митрополия“;

Обособена позиция №2:„ Предоставяне на консултански услуги по проект за  Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр.Тръстеник и гр.Долна Митрополия, община Долна Митрополия.


Документи
45572016221707_Решение АОП.pdf
46032016221707_Обявление АОП.pdf
46122016221707_Раздел І - Документация.pdf
46192016221707_Раздел ІІ Технически спецификации.pdf
46252016221707_Раздел ІІІ Методика за оценка.pdf
46452016221707_Раздел ІV - Образци.docx
46532016221707_Раздел V - Проект на договор.docx
46592016221707_УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ.docx

ПубликацияДата
Протокол №1 2016-08-22 10:55:00
Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне на ценови предложения 2016-09-13 16:30:00
Протокол №2 2016-09-02 16:00:00
Протокол №3 2016-09-28 11:00:00
Протокол №4 2016-09-28 11:05:00
Прекратяване 2016-09-28 11:10:00
Обявление за възложена поръчка 2016-11-01 16:00:00

<-- Обратно към поръчки