Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр.Тръстеник и гр.Долна Митрополия, община Долна Митрополия“ с цел кандидатстване по Програмата за развитие на селските рай

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-08-01 10:36:31
№ 20160727rWCq858124

Описание:

Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по ЗОП ще проведе открита процедура по чл.20, ал.1, т.1, б. «б» от  Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр.Тръстеник и гр.Долна Митрополия, община Долна Митрополия“ с цел кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и упражняване на последващ авторски надзор“

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл.3, ал.1,т.3 от ЗОП.

В обхвата на поръчката са включени следните дейности:

Ø Дейност 1: Проектиране – изготвяне на инвестиционен проект във фаза „техническа“ в обхвати съдържание съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

Ø Дейност 2: Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството- съгласно одобрения работен проект, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане.

 

Пълна информация относно предмета на поръчката, в това число цели и обхват на проекта, съществуващо положение, изисквания към проекта и отделните му части се  съдържат в Техническите спецификации, неразделна част от документацията на настоящата обществена поръчка.


Документи
04542016271807_Решение АОП.pdf
05002016271807_Обявление АОП.pdf
05052016271807_ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf
05132016271807_РАЗДЕЛ І - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf
05202016271807_РАДЕЛ ІІ - ОБРАЗЦИ.docx
05312016271807_РАЗДЕЛ ІІІ- УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ.pdf
07482017141402_РАЗДЕЛ ІV - ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР.docx
08082017141402_РАЗДЕЛ V - УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ.pdf

ПубликацияДата
Протокол №1 2016-09-02 13:00:00
Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне на ценови предложения 2016-09-09 17:10:00
Протокол №3 2016-09-13 16:05:00
Решение за определяне на изпълнител 2016-09-13 16:10:00
Протокол №2 2016-09-13 15:30:00
Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП 2016-09-13 16:10:00
Обявление за възложена поръчка 2016-10-07 13:25:00
Обявление за приключване на договор 2021-03-29 16:55:00
Договор № РД-12-129 От дата: 2016-09-29 2016-10-07 13:25:00

<-- Обратно към поръчки