Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Изграждане на нов водопровод за допълнително водоснабдяване на гр.Тръстеник от съществуваща помпена станция в местността Ченгене сарай в землището на с. Ореховица до напорен резервоар в землището на гр. Тръсте

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-07-29 16:25:13
№ 20160729xhse868165

Описание:

Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по ЗОП ще проведе публично състезание по чл.20, ал.2, т.2 от  Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Изграждане на нов водопровод за допълнително водоснабдяване на гр.Тръстеник от съществуваща помпена станция в местността Ченгене сарай в землището на с. Ореховица до напорен резервоар в землището на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“  и упражняване на последващ авторски надзор“

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл.3, ал.1,т.3 от ЗОП.

В обхвата на поръчката са включени следните дейности:

Ø Дейност 1: Проектиране – изготвяне на инвестиционен проект във фаза „техническа“ в обхвати съдържание съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

Ø Дейност 2: Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството- съгласно одобрения технически проект, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане.

 

Пълна информация относно предмета на поръчката, в това число цели и обхват на проекта, съществуващо положение, изисквания към проекта и отделните му части се  съдържат в Техническите спецификации, неразделна част от документацията на настоящата обществена поръчка.

 


Документи
27212016291607_Решение АОП.pdf
27272016291607_Обявление АОП.pdf
27342016291607_ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf
27412016291607_РАЗДЕЛ І - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf
27492016291607_РАДЕЛ ІІ - ОБРАЗЦИ.docx
27562016291607_РАЗДЕЛ ІІІ- УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКЩА НА ОБРАЗЦИТЕ.docx
28022016291607_РАЗДЕЛ ІV - ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР.docx
28112016291607_РАЗДЕЛ V - УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ.doc
29002016291607_Ситуация.jpg

ПубликацияДата
Разяснение №1 2016-08-11 11:00:00
Протокол №1 2016-09-17 14:00:00
Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне на ценови предложения 2016-10-04 13:10:00
Протокол №2 2016-10-10 16:30:00
Протокол №3 2016-10-10 16:35:00
Решение за избор на изпълнител 2016-10-10 16:40:00
Обявление за възложена поръчка 2016-11-21 12:05:00
Договор № РД-12-163 От дата: 2016-10-31 2016-11-18 13:05:00

<-- Обратно към поръчки