Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Инженеринг – проектиране и строителство за ремонт на ОДЗ „Незабравка“ – с.Горна Митрополия, община Долна Митрополия“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-10-18 15:03:56
№ 20161018bPvo902134

Описание:

В обхвата на поръчката се включват следните дейности:

А. Проектиране

  Изработване на инвестиционен проект за изпълнение на мерки, свързани с конструктивното укрепване на сградата на ОДЗ „Незабравка“ – с.Горна Митрополия , в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

  Получаване, при необходимост на становища и разрешения съгласно българското законодателство;

  Проектът следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойностни сметки по приложимите части, придружени с анализ на единичните цени за всички видове работи, включени в тях.

  Работният проект следва да се представи в три екземпляра на хартиен и електронен носител, при софтуерна съвместимост съответно с Portable Document Format (PDF) или еквивалентни.

Б. Изпълнение на СМР

-  Изпълнение на строително-монтажни  работи за ремонт с цел конструктивно укрепване на сградата  в съответствие с предвижданията на  одобрения инвестиционен проект;

В. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ - съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба.


Документи
07422016181510_информация за публ. в профила на купувача.pdf
12022016181510_обява 18.10.pdf
12192016181510_техническа спецификациЯ -18.10.16Г..pdf
12302016181510_указания за подготовка на образците на документите.pdf
12512016181510_3. Obrazci_new.docx
12592016181510_Dogovor proekt.doc
13172016181510_skica detska gradina.pdf

ПубликацияДата
Съобщение за удължаване на срок 2016-11-03 11:10:00
Протокол 2016-11-15 16:00:00
Договор № РД-12-184 От дата: 2016-11-28 2016-12-14 14:00:00

<-- Обратно към поръчки