Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Инженеринг – проектиране и стpoителство за ремонт на общински помещения за нуждите на участък "Пожарна безопасност и защита на населението" към РС „ПБЗН“.

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-06-23 16:32:17
№ 20170623uRQA1059081

Описание:

В обхвата на поръчката се включват следните дейности:

 

А. Проектиране

        Изработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за ремонт помещения в УПИ ХХІІІ, кв. 633 по плана на гр. Долна Митрополия за нуждите на новоразкрития участък "Пожарна безопасност и защита на населението", в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

        Получаване, при необходимост на становища и разрешения съгласно българското законодателство;

        Проектът следва да бъдат придружен с подробна количествено-стойностни сметка по приложимите части, придружени с анализ на единичните цени за всички видове работи, включени в тях.

        Техническият проект следва да се представи в три екземпляра на хартиен и електронен носител, при софтуерна съвместимост съответно с Portable Document Format (PDF) или еквивалентни.

Б. Изпълнение на СМР

        Изпълнение на строително-монтажни  работи за ремонт на помещения в УПИ ХХІІІ, кв. 633 по плана на                 гр. Долна Митрополия в съответствие с предвижданията на  одобрения инвестиционен проект.

        В. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ - съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба.


Срок за подаване на оферти - 10.07.2017 г. - 17,00 ч.


Документи
00572017231706_info AOP (2).pdf
01072017231706_Obiava pojarna.pdf
01162017231706_Tehn. specifikacia.pdf
01292017231706_Shema imot.pdf
01422017231706_Ukazania obrazci.pdf
01552017231706_Dogovor proekt.pdf
02102017231706_КС пожарна в гр. Долна Митрополия.xls
02242017231706_3. Obrazci_new.docx

ПубликацияДата
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 2017-07-11 09:00:00
Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти 2017-07-11 09:05:00
Протокол 3 2017-07-20 16:00:00
Договор + приложения към него 2017-07-28 16:45:00

<-- Обратно към поръчки