Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Долна Митрополия”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-09-15 16:09:29
№ 20170915cCPB1086530

Описание:

Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Община Долна Митрополия, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.

Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация. 

 


Документи
12472017151609_1 Решение за откриване на процедурата.pdf
13032017151609_2 Обявление.pdf
13102017151609_3 Указания за подготовка на офертите.pdf
13162017151609_4 Проект на Договор.pdf
13212017151609_5 Техническа спецификация.pdf
29472017151609_7 Справка за изразходвана ел енергия.xls
47212017041310_6-Образци на документи.docx

ПубликацияДата
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2017-10-11 08:35:00
Протокол 1 2017-10-13 16:00:00
Протокол 2 2017-10-13 16:05:00
Решение за избор на изпълнител 2017-10-13 16:10:00
Договор + приложения към него 2017-12-07 16:05:00
Обявление за възложена поръчка 2017-12-07 16:07:00
Обявление за приключен договор 2018-12-27 12:20:00

<-- Обратно към поръчки