Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Реконструкция и закриване на старо общинско депо за отпадъци в землището на гр. Долна Митрополия"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-02-21 17:30:00
№ 20180221qDEL1171493

Описание:

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП, като избраният изпълнител на обществената поръчка следва да извърши предвидените в техническия проект дейности и строително монтажни работи за рекултивация и закриване на старото общинско депо с площ 14,293 дка, находящо се в ПИ с кад. № 015117,  местност „Върбака” в землището на гр. Долна Митрополия. В предмета на поръчката са включени  два основни етапа на изпълнение, а именно: Етап 1 - Техническа рекултивация и Етап 2 - Биологична рекултивация.           Обхватът и обема на дейностите, включени във всеки един от етапите при изпълнение на обществената поръчка, както и изискванията към нейното изпълнение са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.

 Срок за представяне на офертите - 29.03.2018 г., 17,00 часа.

ВАЖНО! С Решение №РД-08-184/16.04.2018 г. на Кмета на община Долна Митрополия за одобряване на обявление за изменение  срокът за подаване на оферти е удължен до 20.04.2018 г. (петък) , 17.00 ч.


Документи
22372018211802_Reshenie AOP Depo.pdf
22452018211802_Obiavlenie AOP Depo.pdf
22532018211802_0. ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА И СЪДЪРЖАНИЕ.pdf
23032018211802_І.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf
23102018211802_II. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ.doc
23162018211802_III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ.pdf
23242018211802_IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdf
23332018211802_V. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.pdf
23432018211802_VI.УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ.pdf
23552018211802_Obrazec 4.1- KSS DEPO.xls
24242018211802_proekt depo za otpadaci.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2018-03-16 10:40:00
Отговор на въпрос 2018-03-22 16:05:00
съобщение за спиране на процедурата по чл.203, ал.1 от ЗОП 2018-03-29 09:00:00
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2018-04-16 15:45:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-07-24 09:05:00
Протокол №1 2018-08-17 16:30:00
Протокол №2 2018-08-17 16:35:00
Протокол №3 2018-08-17 16:40:00
Решение за избор на изпълнител 2018-08-17 16:45:00
Договор + приложения 2018-10-05 15:25:00
Обявление за възложена поръчка 2018-10-16 16:25:00
Допълнително споразумение 2020-12-30 16:00:00

<-- Обратно към поръчки