Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изготвяне на доклад за инвестиционно съответствие на работен проект и строителен надзор на обект: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа на PVN1041 /ІІІ – 118, Комарево – Долна Митрополия / Подем – Рибен – ДЗС „1 май“, PVN2046 /ІІІ – 118, Подем – Долна М

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-07-19 16:35:00
№ 20180718fJsh1301693

Описание:

Обект на поръчката е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извърши консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), контрол по спазването на изискванията по чл. 169, ал.1 и 3 и чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ при изпълнение на предмета на поръчката.

Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.


Срок за получаване на оферти - 17.08.2018 г.; 17,00 часа

Важно!!! С Решение № РД-08-443/07.08.2018 г. срокът за подаване на оферти е удължен до 07.09.2018 г., 17,00 ч.Документи
27322018191707_Решение АОП ТГС.pdf
27402018191707_Обявление АОП ТГС.pdf
27462018191707_Раздел I - Указания за подготовка на офертите(1).pdf
27532018191707_Раздел ІІ - Техническа спецификация.pdf
28012018191707_Раздел III - Проект на договор.pdf
28252018191707_Раздел IV - Указания за подготовка на образците(1).pdf
28322018191707_Раздел V - Методика.pdf
28402018191707_Образци на документи.rar
29202018191707_Инвестиционен проект.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2018-08-07 15:10:00
Променени указания за подготовка на офертите 2018-08-07 15:15:00
Протокол №1 2018-10-02 17:00:00
Проверки 2018-10-02 17:05:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-11-05 10:25:00
Протокол № 2 2018-12-12 10:30:00
Протокол № 3 2018-12-12 10:35:00
Решение 2018-12-12 11:05:00
Договор + приложения към него 2019-01-16 14:25:00
Обявление за приключване на договор 2021-03-22 15:55:00

<-- Обратно към поръчки