Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /III – 118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ и PVN 2043 /III – 118 Подем – Долна Митрополия/Победа – Тръстеник/ III – 3004

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-12-04 16:30:00
№ 20181203GVfJ1396428

Описание:

Кметът на Община Долна Митрополия  в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание с предмет: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /III – 118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ и PVN 2043 /III – 118 Подем – Долна Митрополия/Победа – Тръстеник/ III – 3004/ на територията на община Долна Митрополия по ПРСР 2014­- 2020 г.

Обект на поръчката е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извърши консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), контрол по спазването на изискванията по чл. 169, ал.1 и 3 и чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ при изпълнение на предмета на поръчката.

Срок за получаване на оферти - 27.12.2018 г. ; 17,00 часа


Документи
03282018041712_Решение.pdf
03342018041712_Обявление.pdf
03402018041712_Раздел I - Указания за подготовка на офертите(1).pdf
03462018041712_Раздел II -Методика за оценка на офертите.pdf
03532018041712_Раздел III -Техническа спецификация надзор.pdf
04052018041712_Раздел V-Проект на договор.pdf
04212018041712_образци.rar
04562018041712_реконстр PVN 1045, PVN2043-в регулация.rar
05352018041712_път PVN 2043 - от км 0+930 до 5+960.rar
06012018041712_път PVN 1045 - от км 2+150 до 6+300.rar
48242019081002_Раздел IV - Указания за подготовка на образците(1).pdf

ПубликацияДата
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-02-18 09:05:00
Протокол № 1 2019-04-03 13:15:00
Протокол № 2 2019-04-03 13:35:00
Протокол № 3 2019-04-03 14:25:00
Решение 2019-04-03 16:20:00
Договор 2019-05-21 16:25:00
Обявление за възложена поръчка 2019-05-21 16:40:00
Обявление за приключване на договор 2021-03-22 16:15:00

<-- Обратно към поръчки