Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Избор на изпълнител за външно управление на проекти по програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“, по две обособени позиции“ , а именно:  Обособена позиция №1 „Избор на външен екип за осъществяване на дейности по управление на проект "Joint inves

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-01-11 15:45:00
№ 20190111kLNy1409253

Описание:

Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП – публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител за външно управление на проекти по програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“, по две обособени позиции“ , а именно:

v     Обособена позиция №1 „Избор на външен екип за осъществяване на дейности по управление на проект "Joint investments in the field of emergency situations for Olt County Council and Dolna Mitropolia Municipality" („Съвместни инвестиции в областта на спешните ситуации в Окръжен съвет Олт и Община Долна Митрополия“), e-MS code: ROBG-244, финансиран по Програма “INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“ чрез Европейския фонд за регионално развитие.

v     Обособена позиция № 2 “Външно управление по проект „Tourism as a bond of perspective development of border region“ („Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“), e-MS код ROBG-568, финансиран по Програма Interreg V-A Romania-Bulgaria чрез Европейския фонд за регионално развитие”


Документи
54172019111901_Обявление.pdf
54212019111901_Раздел I Указания за подготовка на офертите.pdf
54262019111901_Раздел II Техническа спецификация.pdf
54312019111901_Раздел III - Методика за оценка на офертите.pdf
54362019111901_Раздел IV - Указания за подготовка на образците.pdf
54442019111901_Раздел V.1 - Договор проект ОП1.pdf
54502019111901_Раздел V.2 -Договор проект ОП2.pdf
54572019111901_Раздел VI - Образци.rar
55042019111901_Решение.pdf

ПубликацияДата
ОТГОВОР НА ВЪПРОС 2019-01-28 16:45:00
Протокол № 1 2019-02-08 10:30:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-02-21 15:30:00
Протокол № 2 2019-02-28 15:00:00
Протокол № 3 2019-02-28 15:05:00
Решение за избор на изпълнител за Обособена позиция № 1 2019-02-28 15:10:00
Решение за избор на изпълнител за Обособена позиция № 2 2019-02-28 15:20:00
Договор за Обособена позиция № 1 2019-03-26 13:25:00
Обявление за възложена поръчка по Об. позция № 1 2019-03-27 10:40:00
Договор за Обособена позиция № 2 2019-03-29 14:45:00
Обявление за възложена поръчка по Об. позция № 2 2019-04-01 11:05:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 1 2021-03-22 16:00:00

<-- Обратно към поръчки