Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Предоставяне на консултански услуги за управление на проекти, финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по две обособени позиции“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-01-18 17:00:00
№ 20190118beYr1417963

Описание:

Кметът на Община Долна Митрополия  в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание с предмет:

Предоставяне на консултански услуги  за управление на проекти, финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по две обособени позиции“, както следва:

-       Обособена позиция №1: „Предоставяне на консултански услуги  за управление на проект: Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /III – 118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ и PVN 2043 /III – 118 Подем – Долна Митрополия/Победа – Тръстеник/ III – 3004/ на територията на община Долна Митрополия по ПРСР 2014­- 2020 г.

-       Обособена позиция №2: „Предоставяне на консултански услуги  за управление на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия по ПРСР 2014-2020 г.“

 Обект на поръчката е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

 Срок за получаване на офертите: 11.02.2019 г.; 17,00 часа

Важно! С Решение №РД-08-36/25.01.2019 г. е одобрено изменение в документацията и е определен нов срок за получаване на оферти - 18.02.2019 г.; 17,00 ч.


Документи
36202019181701_Решение АОП.pdf
36262019181701_Обявление АОП.pdf
36322019181701_Раздел I - Указания за подготовка на офертите(1).pdf
36372019181701_Раздел II -Методика за оценка на офертите.pdf
36422019181701_Раздел III -Техническа спецификация.pdf
36482019181701_Раздел IV - Указания за подготовка на образците(1).pdf
36522019181701_Раздел V - Проект на Договор .pdf
36572019181701_Раздел VI - Образци.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2019-01-24 16:30:00
Раздел I - Указания за подготовка на офертите - коригирани 2019-01-24 16:45:00
Протокол № 1 2019-03-21 13:25:00
Справки относно поставените критерии за подбор, неразделна част от Протокол №1 2019-03-21 13:35:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-04-02 09:25:00
Протокол №2 2019-05-03 16:00:00
Протокол №3 2019-05-03 16:05:00
Решение ОП №1 2019-05-03 16:10:00
Решение ОП №2 2019-05-03 16:25:00
Решение за прекратяване на процедурата 2019-06-17 09:55:00
Обявление за прекратяване 2019-07-01 16:05:00

<-- Обратно към поръчки