Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Сметосъбиране и сметоизвозване но твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Долна Митрополия до Регионално депо - Плевен

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-04-08 10:33:28
№ 20190403cybi1492016

Описание: Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места от територията на община Долна Митрополия до  Регионално депо за ТБО гр. Плевен.

Обект на поръчката е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извършва в срока на договора сметосъбирането и сметоизвозването от 16-те населени места от територията на общината до Регионалното депо – гр. Плевен .

Обхватът, основните параметри и условията, при които ще се изпълняват дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, са подробно описани в Техническата спецификация (ТС), неразделна част от Документацията за участие .

Срок за получаване на оферти - 08.05.2019 г.; 17,00 часа.


Документи
29222019041704_Решение сметосъбиране.pdf
29272019041704_Обявление.pdf
29352019041704_Раздел I - Указания за подготовка на офертите.pdf
29422019041704_Раздел II Методика за оценка на офертите.pdf
29492019041704_Раздел ІІІ -Техническа спецификация СМР.pdf
29562019041704_Раздел IV-Проект на договор.pdf
30022019041704_образци.rar

ПубликацияДата
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2019-05-10 15:25:00
Протокол №1 2019-05-15 16:00:00
Протокол №2 2019-05-15 16:05:00
Протокол №3 2019-05-15 16:10:00
Решение 2019-05-15 16:20:00
СПРАВКИ ОТНОСНО ПОСТАВЕНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ПРОТОКОЛ №1 2019-05-15 15:55:00
Договор + приложения част I 2019-05-31 14:00:00
Договор + приложения част II 2019-05-31 13:55:00
Обявление за възложена поръчка 2019-06-04 14:33:00
Обявление за приключил договор 2024-07-03 15:30:00

<-- Обратно към поръчки