Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на необходимото оборудване по проект „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ по ПРСР 2014-2020 г.по две обособени позиции“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-01-31 16:55:00
№ 20200131yClb1773906

Описание:

Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12, от ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на необходимото оборудване по проект „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ по ПРСР 2014-2020 г.по две обособени позиции“:

- Обособена позиция №1: Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на необходимото оборудване на обект: „Благоустрояване на централен градски площад на гр. Долна Митрополия“;

- Обособена позиция №2: Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на необходимото оборудване на обект: „Реконструкция на централен площад в гр. Тръстеник“.


Пълна информация относно предмета на поръчката в това число дейности на изпълнение, изисквания към тяхното изпълнение и други изисквания  по обособени позиции се съдържат в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документацията за участие.


Срок за получаване на оферти - 20.02.2020 г.; 17,00 часа


Документи
48162020031002_Решение.pdf
48222020031002_Обявление.pdf
48352020031002_Раздел I - Указания за подготовка на офертите.pdf
48402020031002_Раздел II -Методика за оценка на офертите.pdf
48452020031002_Раздел ІІІ -Техническа спецификация.pdf
48492020031002_Раздел IV-Проект на договор.pdf
49292020031002_Образци.rar
50102020031002_Инвестиционен проект- площад гр. Долна Митрополи.rar
50262020031002_Инвестиционен проект- площад гр. Тръстеник.rar

ПубликацияДата
Протокол №1 2020-03-05 14:00:00
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2020-06-05 16:00:00
Протокол №2 2020-07-10 16:30:00
Протокол №3 2020-07-10 16:35:00
Решение избор на изпълнител ОП1 2020-07-10 16:40:00
Решение избор на изпълнител ОП2 2020-07-10 16:45:00
Договор ОП 1 2020-08-20 15:01:00
Договор ОП 2 2020-08-20 15:04:00
Обявление за възложена поръчка ОП 2 2020-08-25 16:12:00
Обявление за възложена поръчка ОП 1 2020-08-25 16:13:00
Обявление за приключване на договор оп2 2021-07-21 15:20:00
Обявление за приключване на договор ОП 1 2022-09-26 14:15:00

<-- Обратно към поръчки