Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Предоставяне на консултантски услуги за организация и управление на проект № BG16M1OP002-2.010-0004 „Рекултивация и закриване на старо общинско депо за отпадъци в землището на гр. Долна Митрополия“, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.010

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-04-29 16:50:00
№ 20200429KAiy1827819

Описание:

Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12, от ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за организация и управление на проект № BG16M1OP002-2.010-0004 „Рекултивация и закриване на старо общинско депо за отпадъци в землището на гр. Долна Митрополия“, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.
Обществена поръчка се възлага в рамките на Дейност 3. „Организация и управление на проекта“ по проект № BG16M1OP002-2.010-0004 „Рекултивация и закриване на старо общинско депо за отпадъци в землището на гр. Долна Митрополия“, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Срок за получаване на оферти - 20.05.2020 г.; 17,00 часа.


Документи
40482020291704_Решение АОП.pdf
40552020291704_Обявление АОП.pdf
41052020291704_Раздел I - Указания за подготовка на офертите.pdf
41112020291704_Раздел II - Методика за оценка.pdf
41202020291704_Раздел III - Техническа спецификация н.pdf
41292020291704_Раздел IV- Проект на договор.pdf
41362020291704_Приложение 1 ТС.pdf
41422020291704_образци.rar

ПубликацияДата
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП /ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ/ 2020-05-26 11:00:00
Протокол №3 2020-06-03 16:40:00
Решение избор на изпълнител 2020-06-03 16:45:00
Договор 2020-06-24 14:47:00
Протокол №2 2020-06-03 16:35:00
Протокол №1 2020-06-03 16:30:00
Обявление за възложена поръчка 2020-07-01 11:04:00
Обявление за приключване на договор 2021-12-10 15:00:00

<-- Обратно към поръчки