Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектно предложение за кандидатстване по програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 Г. и изготвяне на финансов анализ за проект: „Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона-

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-09-01 16:35:00
№ 20150901EPiM501836

Описание:

Обект на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава Осма „а“ от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за предоставяне на консултански услуги за подготовка и окомплектоване на проектно предложение и изготвяне на финансов анализ „разходи-ползи“ във връзка с кандидатстването по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A с проект: „Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона”-  „Рехабилитация  на общинска пътна мрежа  на PVN 1041, /ІІІ-118, Комарево - Долна Митрополия/ - Подем – Рибен - ДЗС „1 май” от км.0+750 до км. 3+300, PVN 2046, /ІІІ-118, Подем-Долна Митрополия/-Биволаре от км. 0+000 до км.1+800, PVN 3044, /ІІІ-118, Подем – Долна Митрополия/-Божурица - /PVN 1042/ от км.0+000 до км. 2+100.“

В обхвата на поръчката са включени следните дейности:

-          Дейност 1: Подготовка на проектното предложение;

-          Дейност 2: Изготвяне на финансов  анализ / анализ „разходи-ползи“

Пълно описание на предмета на обществената поръчка и изискванията за нейното изпълнение на поръчката са представени в Техническата спецификация.


Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 11.09.2015 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


Документи
36032015011809_Указания.pdf
36092015011809_Техническа спецификация.pdf
36152015011809_Приложения.doc
36222015011809_dogovor.docx

ПубликацияДата
Протокол 2015-09-14 16:10:00
Договор № РД-12-160 От дата: 2015-09-15 2015-09-28 14:05:00
Плащане по договор №: РД-12-160 От дата: 2015-09-15 2015-11-16 16:05:00

<-- Обратно към поръчки